!!> Ebook ➭ Minonun Siyah Gülü ➮ Author Hüsnü Arkan – Chainnews.us

Minonun Siyah Gülü Tayin Emrim Ay Sonra Kt Emri Ald M G N N Sabah Nda Hasan Ast Lar Nfaz Gecesi Uyumam T K Babam, Nuri Amca, Annem Ve Ben, Salondaki Masan N Evresinde Oturuyorduk Pencerenin N Ndeki Plak Akasyaya Konmu Suskun, Korunmas Z K Ser Eleri Gibi Radyoyu A M T K Bir Haber Bekliyorduk Annem S K S K Mutfa A Gidip A L Yordu Nuri Amca, K M Ldamaks Z N N Ne Bak Yordu Elleri Dizlerinin St Ndeydi Omuzlar Km T Konu Muyorduk Birbirimizin Y Z Ne Bakam Yorduk Nsan, Sonuna Kadar Umutlu Olabiliyor Umut Bir Are De Il Ama Galiba Areden Daha B Y K Bir Ey.1960 L Y Llarda Bir Ege Kasabas Nda Ba Layan Yasak Bir A Kla 12 Eyl L N Hemen Ncesinde Geli Ip Darbenin Ard Ndan Pek Ok Ki Iyle Payla Lan Bir Kaderle Son Bulan K R K Bir A K Iki Katmanl Bu Roman N I I E Ge En Iki Farkl Hik Yesi M Cadeleleriyle, Inan Lar Yla, Hakl L Klar Ve Yenilgileriyle B T N Bir Ku Ak Ve Darbelerden, Idamlardan Ge En, Yar M Kalan Hik Yelerle 2000 Li Y Llara Uzanan Yak N Tarihimiz Siyasi Bir Ortam N I Inde Filiz Veren A Klar, Ye Eren Duygular,yar M Kalan Umutlar.H Sn Arkan, 60 L Y Llardan Ba Layarak, Zellikle 12 Eyl L D Neminin Ac Tan Sayfalar Na Bir Ailenin Kad Nlar N N G Z Nden Bak Yor.

10 thoughts on “Minonun Siyah Gülü


 1. says:

  yle beklentinizi ok y ksek tutmazsan z, kolay okunan bir d nem kitab okudum diyebilirsiniz Zaman s ramalar , s rekli g ncelerle anlat m beni yordu Arkan n m zi ini dinlemeyi tercih ederim Bundan sonra bana ait olmayan her eye hay r diye im Cennete, cehenneme, topuklu iskarpinlere, gece elbi...


 2. says:

  H sn Arkan n okudu um ilk kitab oldu ark lar n ve sesini ok sevdi im bir sanat n n kalemini okumak ayr bir g zel geldi Mino nun Siyah G l 1960 ve 1980 y llar aras nda zmir de ya ayan bir ailenin kad nlar n n a z ndan kesitler sunuyor Kendine zg ki ili iyle ba ms z bir ressam, zaman kocas n n eve geli ve gidi saatleri olarak belirlemi bir ev han m ve onun k z Zehra n n hikayesi 80 darbesinin bu lkede ya ayan di er milyonlarca insan gibi y reklere nas l ate d rd bir kere daha vuruyor sizi Sebebi bile belli olmadan as lan onca gen , uyrudulmu k l flar, bize ne kadar uzak geliyor Oysa hi de de il, tam u anda bile bu lkenin bir yerinde birine ok b y k bir haks zl k yap l yor G zlerden uzaktaBazen do du um a d nd mde her eyin ne kadar kelimelere mahkum oldu unu g r yorum A klar, dostluklar, aile ba lar , her ey s zc k...


 3. says:

  imdi y ld zlar seyredece im ,d nyal Bir g n sizinle de seyrederiz.Gecenin merdivenine oturup.Hi bir eye sahip de ilmi iz gibi pt m sizi Asla d nyal olmam bir insan n hikayesi bu Kendi zg rl n n m cadelesini vermi bir kad n ...


 4. says:

  Bu d nyan n terzilerini sevmiyorum, Zehrac m hayat daralt yorlar sf 146


 5. says:

  1960lardan 2000lere uzanan zmir de ya ayan bir ailenin hikayesi..ba larda kim kimdir, ne anlat yorlar diye karma aya d lse de sonradan ta lar yerine oturuyor Bir rp da okunan bir d nem kitab..


 6. says:

  Ege yi sevdiren, ya an lan d neme lanet ettiren enfes bir H sn Arkan roman.


 7. says:

  ok farkl bir kitapt H sn Arkan n kalemi de en az sesi kadar g zel Olaylar kurgusu, okuyucuya verdi i hissiyat Benim g z mde etkisini uzun s re koruyan kitaplardan biridir.


 8. says:

  hayat m boyunca olmak isteyece im bir kad nla tan t m her eyiyle.


 9. says:

  Bir tan d m var, dizinin dibine oturup niversite an lar n dinlerdim O zamanlar, 1978ler falan i te, gencecik ocuklardan biri o da solcu ve idealist Derslere giriyor, al kan biri, kitaplar okuyor b yle Gorbacov falan, akademisyen olmak istiyor vs O ki inin g zleri n nde hocas i leniyor, Amfiler birtak m ki ilerce bo alt l yor, tutuklamalar oluyor, kay plar ve kendisinden bir daha haber al namayanlar oluyor Deniz Gezmi ve arkada lar as l yor Binlerce haks zl k, i kence, l m ve kay p Sonra y llar ge iyor, ki i iyi bir mevkide al yor, h l solcu ve idealist ama bezmis biraz da Hala kapitalizmden nefret ediyor Patronlar n umursamazligi ve a g zl ne lanet okuyor Halklar n karde li ini savunuyor ama onun halk na yap lan zulumleri unutamiyor y llar nce, lise y llar nda iken kendisine rk y z nden hakaret eden bask n rk n gen lerini unutamiyor Sistemin onlar savunusunu hep, affedemiyor Nas l unutsun Fa izmi savunanlari nas l affet...


 10. says:

  Hayal k r kl insan ld rm yor yengecim Yaln zca, ya ama azmimiz bir par a eksiliyor ba ka bir ey olmuyor Bir defa daha aya a kalkana kadar, eskisi gibi g lmeye ba layana kadar, g nl k i lerin heng mesine tekrar d nene kadar, bir vakit bocal yoruz Sonra yara izi gibi bir ey kal yor Zamanla kabuk ba l yor Elin hep oraya gidiyor ka yorsun nsan n, diliyle eksik di ini yoklamas na benziyor Sonra ka mamay , yoklamamay reniyorsun Hepsi yalan tabii nanma Ben daha ok gencim Al nt yapmak i in not defterimi kar yorum, beni vurdu u yerden hangi c mleyi ekip alsam ard s ra bir sonrakini de almam gerekiyor Not defterime ge irmeye kalksam san r m t m kitab ba tan ba a yazar m Bir bahar ak am k r k r bir s...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *