[PDF] ✩ Çakıcının İlk Kurşunu By Sabahattin Ali – Chainnews.us

Çakıcının İlk Kurşunu Ben Hayatta Herkese Kar Lakayd Md R Bu Bende Sevmek Hissinin Mefkudiyetinden De Il Ok Fazla Olu Undand R Ben Sevdiklerimi K Pek Gibi Severim Yavrum Zelilane Severim Iir, Hikaye Ve Romanlar Nda, Tan Mlamakta G L K Ekti Imiz Kimi Duygular Ustal Kla Anlatan Insan , G C , Zay Fl Ve Zaaflar Yla Bir B T N Olarak Kavray P D N Vermez Bir Ger Ek Ilikle Yans Tan Sabahattin Ali, Sand Ndaki Belgeler Aras Ndan Derlenen Hikaye, Iir Ve Yaz Lar Yla Ilk Kez Okur N Nde

10 thoughts on “Çakıcının İlk Kurşunu


 1. says:

  Sabahattin Ali nin k z Filiz Ali taraf ndan bir sand kta bulunmu ikisi tam, biri yar m kalm 3 hikaye, birka iir ve 1940 larda gazetelerde yay mlanm sosyo politik makalelerinden olu mu toplama bir kitapt r inde okuyunca insan n y re ini burkan bir kitap listesi vard r Sabahattin Ali ilerde yazmay planlad roman ve hikayelerin bir listesini yapm , k sac k notlar alm fakat 41 ya nda katledilmesi sebebiyle ka da d k lemeyen bu liste, y llarca bir dipnot olarak sand kta kilit Sabahattin Ali nin k z Filiz Ali taraf ndan bir sand kta bulunmu ikisi tam, biri yar m kalm 3 hikaye, birka iir ve 1940 larda gazetelerde yay mlanm sosyo politik makalelerinden olu mu toplama bir kitapt r inde okuyunca insan n y re ini burkan bir kitap listesi vard r Sabahattin Ali ilerde yazmay planlad roman ve hikayelerin bir listesini yapm , k sac k notlar alm fakat 41 ya nda katledilmesi sebebiyle ka da d k lemeyen bu liste, y llar...


 2. says:

  yk lerin haricinde, zellikle Konya daki kad nlar zerine verdi i konferans b y k keyifle okudum


 3. says:

  Kitap, Sabahattin Ali taraf ndan 1948 te yaz lan u c mleyle bitiyor Ve yine bu millet pek iyi biliyor ki, as l tehlike, bu memleketin istikl lini de, h rriyetini de, varl n da tehdit eden bir tek ve hakiki tehlike, bug nk ehliyetsiz iktidar n devam d r Ayn milletin mensubu muyuz acaba


 4. says:

  Yazar n l m nden sonra kan hi bir yerde yay mlanmam notlar ndan derleme bir kitap Yar m, tamamlanm , tamamlanmam , hikayeler, iirler, makaleler var Kitaba da ismini veren ak c n n ilk kur unu en cok be endi ...


 5. says:

  Bu kitap Sabahattin Ali nin ld r lmeseydi daha neler yapmak istedi ini g steren ayr ca g r leriyle ya ad d nem i inde ne kadar ayd n ve ileri g r l bir yazar oldu unun kan t d r zellikle gen k zlar n yeti tirilmesi ve toplumda kad n n yeri konulu konferans i in haz rlad...


 6. says:

  Bu kitab okurken, Sabahattin Ali nin ld kten sonra bas lm olan karalamalar, izimler, iirler, k e yaz lar n n bulundu u bir sand k n i ine k sa s reli ine kilitlenmi gibi olacaks n z Ayr ca bu sand kta rastlad n z ak c n n ilk Kur unu nu okurken Ya ar Kemal in ukurova efsanelerinde duyulan Anadolu seslerinin bu sefer Ege dolaylar ndan nlad n hissedeceksiniz Kurba a kokan iirleri ve memleket kayg s ta yan yaz lar ile bu sand ktan kmak istemeyeceksiniz.Kitaptan birka Bu kitab okurken, Sabahattin Ali nin ld kten sonra bas lm olan karalamalar, izimler, iirler, k e yaz lar n n bulundu u bir sand k n i ine k sa s reli ine kilitlenmi gibi olacaks n z Ayr ca bu sand kta rastlad n z ak c n n ilk Kur unu nu okurken Ya ar Kemal in ukurova efsanelerinde duyulan Anadolu seslerinin bu sefer Ege dolaylar ndan nlad n hissedeceksiniz Kurba a kokan iirleri ve memleket kayg s ta yan yaz lar ile bu sand ktan kmak istemeyeceksiniz.Kitaptan birka al nt nsanlar n hayvanlardan en farkl olan uzuvlar , dima lar d r edebiyat, b t n sanat ekilleri ve Nevileri, maddi menfaatlerden uzak ilim, hep bu dima hususiyetin neticesidir Karn n doyuramad m z, s hhatini koruyamad m z, tahsilini temin edemedi imiz her ocuk, ...


 7. says:

  Bir fikir adam olan Sabahattin Ali nin terekesini i eren bu kitab ok sevdim zellikle yaz lar n n oldu u b l mdeki Kad nlar zerine Bir Konferans adl yaz s muazzam Herkesin ama herkesin okumas , i indeki fikirleri sindirmesi ve bunlar hayata ge irmesi gerekir 85 y l nce yaz lm olmas na ra men ylesine bug n anlat yor kiE er kitab sat n almasan z bile bir kitap ya girdi inizde l tfen ama l tfen bu yaz y okuyun.Kitapta yer alan Yazmay Planlad Hik ye ve Romanlar n Listesi ni Bir fikir adam olan Sabahattin Ali nin terekesini i eren bu kitab ok sevdim zellikle yaz lar n n oldu u b l mdeki Kad nlar zerine Bir Konferans adl yaz s muazzam Herkesin ama herkesin okumas , i indeki fikirleri sindirmesi ve bunlar hayata ge irmesi gerekir 85 y l nce yaz lm olmas na ra men ylesine bug n anlat yor kiE er kitab sat n almasan z bile bir kitap ya girdi inizde l tfen ama l tfen bu ...


 8. says:

  Asl nda Sabahattin Ali nin toplama eserlerinden meydana gelmi ve i indeki hikayelerden en uzunu olan hikayenin ad n alm bir kitap Eserlerin ne ekilde elde edildi i ve bir kitapta topland n s zde anlat l yor 4 hikayesinden, 11 iirinden, 1 operas ndan, 8 yaz s ndan ve izdi i baz motiflerden olu uyor Bir de yazmay planlad hikaye ve romanlar n listesi ve herbiri i in yazmadan once yapmay planlad i ler bulunuyor lk hikaye bir arkada n n k z arkada na yazd bir mektup ki Asl nda Sabahattin Ali nin toplama eserlerinden meydana gelmi ve i indeki hikayelerden en uzunu olan hikayenin ad n alm bir ki...


 9. says:

  Orjinali burada sevdi im T rk yazar derdim onun i in Art k bu t r kesin ifadelerden sak nmak istiyorum nk ok g l kaleme sahip T rk yazarlar m z mevcut O y zden Sabahattin Ali en sevdi im T rk yazarlardan biri ifadesini tercih edece im Sabahattin Ali nin muhalif kimli i, siyasi ki ili i, romanlar nda ve hik yelerin de insan n ruhuna de en ifadeleri beni fazlas ile etkilemi tir iirleri ise o umuzun ark s n ezbere bildi i eserlerdir zaten Orjinali burada sevdi im T rk yazar derdim onun i in Art k bu t r kesin ifadelerden sak nmak istiyorum nk ok g l kaleme sahip T rk yazarlar m z mevcut O y zden Sabahattin Ali en sevdi im T rk yazarlardan biri ifadesini tercih edece im Sabahattin Ali nin muhalif kimli i, siyasi ki ili i, romanlar nda ve hik yelerin de insan n ruhuna de en ifadeleri beni fazlas ile etkilemi tir iirleri ise o umuzun ark s n ezbere bildi i eserlerdir zaten...


 10. says:

  Sabahattin Ali ve anlat mlar zaten insan e siz diyarlara g t r yor buna phe yok Fakat bu kitab n Yaz lar b l m 1930 lar ve 40 larda dile gelmi fikirlerin bu g n n duygular na terc man olu u inan l r gibi de il.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *